กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อร่วมมือดำเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานฯ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 15 แห่ง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือการดำเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

โครงการ วมว. ระยะที่ 2 จะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557 ที่มีผลการเรียนทุกรายวิชา รวมทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 540 คน (18 ห้อง ห้องละ 30 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ภาควิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้สนับสนุนและดูแลการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรือในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

สำหรับปีนี้โครงการ วมว. กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ระยะเวลาการรับสมัคร 1 – 30 กันยายน 2557
2. จำนวนที่รับ จำนวน 540 คน (18 ห้อง ห้องละ 30 คน) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://scius.most.go.th และเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ภาคเหนือ
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.satitcmu.ac.th)
2. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร (www.satit.nu.ac.th)
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา (www.satit.up.ac.th)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2 ห้อง) (http://technopolis.sut.ac.th/sus/)
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.sec.satit.kku.ac.th)
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.smd.kku.ac.th)
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (www.satit.msu.ac.th)
8. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.sci.ubu.ac.th) และ (www.lukhamhan.ac.th/main/)

ภาคกลางและภาคตะวันออก
9. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (www.kmutt.ac.th/GiftEd)
10. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (www.kus.kps.ku.ac.th/satit/)
11. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา (www.st.buu.ac.th)
12. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.sci.tu.ac.th)
13. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร (www.sci.sc.su.ac.th)

ภาคใต้
14. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2 ห้อง) (www.psuwit.psu.ac.th )
15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ( http://satit.pn.psu.ac.th)
16. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (www.sci.tsu.ac.th/sci/)

3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2557
3.2 มีผลการเรียน ดังนี้
3.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
3.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
3.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
3.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
3.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

4. การสอบคัดเลือก
รอบแรก (สอบข้อเขียนวิชาคณิต-วิทย์) ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 13ธันวาคม 2557 ประกาศผลสอบรอบแรกวันที่ 14 มกราคม 2558
รอบสอง (สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ และภาษาอังกฤษ โดยเน้นอ่าน เขียน และความเข้าใจภาษา) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแยกกันโดยอิสระ ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ประกาศผลสอบรอบสองวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

5. วิธีการสมัคร สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ดังนี้
5.1 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครที่เว็บไซต์ http://scius.most.go.th
5.2 มหาวิทยาลัย/ โรงเรียนในโครงการ (ดูเอกสารแนบท้าย)
6. ลักษณะห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำที่มีครูพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิด โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรผู้สอน รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งครูและนักเรียน และสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยมีวิธีการสอนที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่หล่อหลอมให้นักเรียนมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์และมุ่งสู่ความเป็นสากล
ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง 16 โรงเรียน มีโครงสร้างหลักสูตรตามที่ สพฐ. กำหนด และมีความเข้มข้นของรายวิชาวิทย์ – คณิต มากกว่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายปกติ โดยแต่ละแห่งจะเน้น/เสริมในวิชาต่างๆ ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและความโดดเด่นทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัยและบริบทของพื้นที่

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิื , นายรัฐพล หงสไกร

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี