กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ลงสู่ภาคใต้

วันนี้ (7 ส.ค.57) เวลา 09.15 น. ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ภาคใต้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคใต้ ในลักษณะที่เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน เกษตรกร ประชาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปอย่างเข้มข้น ถือเป็นเวทีนโยบายสาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ และการใช้ วทน. แก้ปัญหาสำคัญและสร้างโอกาสให้กับประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 10 ปี ข้างหน้า เพื่อให้การพัฒนา วทน. เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง และสวทน. จะนำข้อคิดเห็นที่ผ่านกระบวนการทางสังคมแล้วจัดทำสมุดปกขาว(แผนที่นำทาง) การปฏิรูป วทน. เสนอ คสช.ต่อไป
สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ในภาคเช้า จัดให้มีการเสวนาการปฏิรูปประเทศและภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนในภาคบ่ายจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการพัฒนา Strategic Program ทั้งในมิติของการนำ วทน.ไปเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค อาทิ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Health Tourism) , อาหาร (Food Valley) , ผลิตภัณฑ์และวัสดุธรรมชาติที่ก้าวหน้า (Natural Advanced Product and Materials) ฯลฯ และการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย วทน.ควบคู่ไปด้วย

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี