สำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือมหาวิทยาลัยจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพื่อร่วมมือดำเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับปร

รูปภาพ: 

งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”

งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”

รูปภาพ: 

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวความสำเร็จ “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน”

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวความสำเร็จ “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน”

 

รูปภาพ: 

แผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

รูปภาพ: 

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เสริมศักยภาพครูวิทย์...คิดนอกกรอบ

(เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” มีครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม ตลอดจนพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ให้ความสนใจร่วมอบรมกว่า 230 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัด 4 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2555 และกำหนดเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น 800 คน

รูปภาพ: 

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ณ โรงแรมมาริไทม์ฯ จ.กระบี่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) :

วทน. สัยจรสู่ อปท. ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง)

ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี