สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

สสนก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี ๒๕๕๕"

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"หลักสูตรการใช้ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น"  โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี ๒๕๕๕  เพื่อต้องการให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี