สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

มหัศจรรย์แสงซินโครตรอน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทเป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยให้บริการแสงซินโครตรอนในการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการแสงสยามแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และแก้ไขกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

 

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี