สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๕๑ ปี ปส. ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดงาน “๕๑ ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ...สู่ศูนย์ปรมาณูภูมิภาค” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง พร้อมเปิดศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติใน ๓ ภูมิภาค

รูปภาพ: 

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี